ελληνικά  (υπό κατασκευή)

    Αυτά είναι τα μαθήματα, ολοκληρωμένα ή και μη.

Μάθημα 1ο: Προφορά
Μάθημα 2ο: Τα 10 Σημαντικά Θέματα
Μάθημα 3ο: Γραφή Ι - Kana
Μάθημα 4ο: Γραφή ΙΙ - Kanji & Roomaji

Μάθημα 5ο: Ουσιαστικά, Αντωνυμίες, & Πλουραλισμός
Μάθημα 6ο: Σινο-ιαπωνικοί Αριθμοί
Μάθημα 7ο: Απαριθμητικά & Εγγενείς Αριθμοί